Con gái Huế ...

Tuần Tra Thăm Huế

Thăm Huế
Staff member
#1
Con gái Huế noái năng chi lạ ghê hèo.
Không trả lời là Vâng… mà là DẠ..
Không hỏi Tại sao… mà là Vì răng…
Không bắt kêu “Cô” mà là “O”
Mắc Cỡ mà noái là em Dị Òm…
Không khen là “Đẹp Thế” mà là đẹp Dễ Sợ…
Cái chi cũng Dễ Sợ, thương Dễ Sợ, yêu Dễ Sợ mà ghét cũng Dễ Sợ… :D

Ảnh: Internet 73B478F9-985E-4020-9D19-B4B606C7E182.jpeg