Hỏi nơi thu mua dĩa hạ.

#1
Mình sửa nhà có một ít đồ dĩa hạ, ai biết dịch vụ thu mua báo mình nhờ dọn giúp.
Cảm ơn mọi người
Liên hệ: 0918.380.748